Regulamin
Strona Główna / Regulamin

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kina Galaktyka

w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Wstęp do Sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
 6. Fotel na Sali Kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
 7. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że  jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 8. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Samorządowe CentrumKultury w Kinie kategorycznie zabrania się:

a) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmn.). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.

b)    Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.

c)     Spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek.

d)    Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.

 1. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.
 2. Za rzeczy pozostawione na Sali Kina nie ponosimy odpowiedzialności.
 3. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na Sali Kina porządku oraz czystości.
 4. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
 5. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.
 6. W czwartki kino jest nieczynne, chyba, że w repertuarze jest zawarta inna informacja.
 7. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na Witrynie i gablotach SCK.
 8. Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.

§ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Informacje o seansach filmowych i sposobie ich rezerwacji oraz zakupu biletów można uzyskać na naszej stronie internetowej www.kinogalaktyka.pl, pod numerem telefonu 17 586 20 21 lub osobiście w kasie kina.
 2. Rezerwacji miejsc oraz zakupu biletów online na seanse filmowe można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.kinogalaktyka.pl nie później jednak niż 60 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu. Przed rezerwacją lub zakupem biletu online należy zapoznać się z „Regulaminem zakupu i rezerwacji biletów do Kina Galaktyka poprzez stronę internetową” dostępnym na naszej stronie internetowej www.kinogalaktyka.pl.
 3. Rezerwacji na seanse filmowe można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub w Kasie Kina podając nazwisko i/lub numer rezerwacji.
 4. Kasa Kina czynna jest na godzinę przed pierwszym zaplanowanym seansem aż do czasu rozpoczęcia ostatniego seansu - w danym dniu.
 5. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, po upływie tego terminu rezerwacja zostanie anulowana automatycznie.
 6. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu. Zwrot możliwy jest najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.
 7. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie, brak paragonu, brak potwierdzenia dokonania płatności przez bank).
 8. Zwrot biletów na film zakupionych w kasie jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu (gotówka, przelew) lub biletu wstępu (Voucher).. Nie ma możliwości zwrotu gotówki za bilety zakupione Voucherem. Pozostałe przypadki reguluje „Regulamin zakupu i rezerwacji biletów do Kina Galaktyka poprzez stronę internetową” dostępny na naszej stronie internetowej www.kinogalaktyka.pl.
 9. Kasa Kina jest zamykana 10 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 10. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup 20 osobowych i większych.
 11. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:

a)     Wiek przedszkolny; grupa 10 podopiecznych do 6-tego roku życia – 2 opiekunów.

b)    Wiek wczesnoszkolny; grupa 10 podopiecznych do 10-tego roku życia – 1 opiekun.

c)     Wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia – 1 opiekun,

d)    Grupy zorganizowane pozaszkolne; grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.

 1. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do Sali Kina lub przy Kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej (posiadającej legitymację rencisty).
 2. Legitymacje emeryta-rencisty /plus dokument ze zdjęciem/ studenckie, uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.
 3. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:

a)     Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszych deklaracji repertuarowych, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do ich wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów,

b)    W przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów.

c)     Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości.

d)    Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że  jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

e)     Wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Samorządowego Centrum Kultury.

 1. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:

a)     Klient chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie Samorządowego Centrum Kultury.

b)    Klient chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Samorządowego Centrum Kultury.

c)     Klient chce dokonać zwrotu biletów zbiorowych później niż 24 h przed seansem kinowym lub imprezą, na którą bilet zbiorowy został sprzedany.

 1. Na projekcje filmów w kinie Galaktyka obowiązują następujące ceny biletów:

a)    ceny biletów na projekcje cyfrowe 2D:

 • Pt. - Nie.: Normalny - 15 zł, Ulgowy - 13 zł, Grupowy - 11 zł
 • Wt. - Czw.: Normalny - 13 zł, Ulgowy - 11 zł, Grupowy - 11 zł
 • Tanie poniedziałki -11 zł

b)     ceny biletów na projekcje cyfrowe 3D:

 • Pt. - Nie.: Normalny-19 zł, Ulgowy-17 zł, Grupowy -13 zł
 • Wt. - Czw.: Normalny - 13 zł, Ulgowy - 11 zł, Grupowy - 11 zł
 • Tanie poniedziałki -11 zł

c)      ceny biletów na projekcje w ramach cyklu "Seans na życzenie":

 • Film 2D -11 zł
 • Film 3D -13 zł

d)     cena biletów na projekcje w ramach cyklu "wtorek z dobrym kinem":

 •   11 zł


Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienione ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych kina.

 1. Klient może nabyć w Kasie kina Vouchery, które są dokumentem uprawniającymi Posiadacza Vouchera do jego wymiany na bilety do kina. Posiadacz Voucherów może dokonać zakupu biletów na dowolny seans filmowy o równowartości jego nominału. Każdy Voucher posiada: unikalny numer, wartość nominalną brutto oraz datę ważności.
 2. Voucher jest ważny od momentu sprzedaży do terminu wyznaczonego w polu „data ważności”. Zrealizowanie Vouchera po terminie ważności jest niemożliwe. Vouchery nie mogą się sumować, nie mogą być zamienione ani w całości ani w części na gotówkę.Jeśli wartość biletu jest wyższa od nominału określonego na Voucherze, posiadacz Vouchera nie może dopłacić różnicy.
 3. O chęci wymiany vouchera na bilet do kina należy poinformować pracownika kasy kina tuż przed dokonaniem transakcji.
 4. Podczas projekcji w systemie 3D, należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D
 5. Okulary są własnością Samorządowego Centrum Kultury i zgodne z wymaganymi parametrami do seansów w systemie 3D na sali kinowej w SCK.
 6. Kino nie pobiera opłaty za udostępnienie okularów 3D..
 7. Klient ma obowiązek zwrócić udostępnione okulary 3D pracownikowi kina, niezwłocznie po zakończeniu projekcji filmowej.
 8. Zabrania się wynoszenia udostępnionych okularów 3D poza salę kinową, w której odbywa się seans filmowy 3D.
 9. Prosimy o nie dotykanie palcami szkieł w udostępnionych okularach, nie wycieranie szkieł w odzież, nie rozciąganie okularów oraz nie siadanie na nich itp. gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.
 10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych okularów 3D Klient ponosi za nie odpowiedzialność materialną i ponosi koszt wartości okularów, wg aktualnych cen rynkowych, płatny w kasie kina SCK.
 11. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Samorządowe Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.
 12. Samorządowe Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Klient wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów. Oznacza to, iż Klient zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się, na jakość odbioru obrazu.

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Na całym terenie Kina obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu.
 2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kina, chyba, że jest to pies-opiekun osoby niepełnosprawnej posiadający odpowiednie uprawnienia.
 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrekcji Samorządowego Centrum Kultury.

 

 

REGULAMIN

zakupu i rezerwacji biletów do Kina Galaktyka poprzez stronę internetową www.kinogalaktyka.pl

 

§ 1. DEFINICJE

1.     „Regulamin” –  oznacza niniejszy regulamin „zakupu i rezerwacji biletów do Kina Galaktyka poprzez stronę internetową www.kinogalaktyka.pl”

2.     „Witryna” –  oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.kinogalaktyka.pl,  której administratorem jest Sprzedawca;

3.     „Sprzedawca” – Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Mielcu, przy Al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec, wpisany do rejestru instytucji kultury pod pozycją nr 1, prowadzonym przez Urząd Miasta w Mielcu.  Posiadający nr REGON 690515959‑00015  oraz NIP 817 16 67 324;

4.     „Kino” – kino Galaktyka mieszczące się w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu;

5.     „Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia łub rezerwacji za pośrednictwem Witryny; Bilet zakupiony poprzez Witrynę ma formę foto-kodu, który przekazywany jest Użytkownikowi w formie email lub sms.

6.     „Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny w celu zakupu lub rezerwacji Biletu;

7.     „Strona Płatności” – strona internetowa www.transferuj.pl administrowana przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61‑808 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł, posiadający nr REGON 300878437 oraz NIP 77730615792.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny.

2.     Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletu za pośrednictwem Witryny.

3.     Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Witryny oraz rezerwacji, zakupu oraz realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.

4.     Korzystanie z Witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych: a) oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF. b)  wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor Pentium 233 Mhz lub lepszy, pamięć RAM: min 128 MB, karta wideo i monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej,

 

§ 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA BILET

1.     Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

2.     Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „ Rezerwuj/Kup” będącej podstroną Witryny oraz bezpośrednio poprzez „przyciski” Kup bilet i Rezerwacja. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:

a)     wybór seansu filmowego, którego dotyczyć ma Bilet lub Bilety.

b)    wybór opcji „Kup bilet”

c)     wybór ilości i rodzaju Biletów oraz przypisanych im miejsc na sali kinowej,

d)    podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego)

e)     złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika o treści wskazanej na podstronie Witryny

f)     złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Kup bilety”

3.     Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 minut od momentu zaznaczenia miejsc na sali kinowej, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.

4.     Użytkownik ma prawo zamówić Bilety na seanse filmowe z bieżącego repertuaru Kina, których sprzedaż umożliwi Sprzedawca za pośrednictwem Witryny.

5.     Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dany seans filmowy za pośrednictwem Witryny który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasach Kina. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej. złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na godzinę (60 minut) przed godziną rozpoczęcia seansu filmowego, którego dotyczyć ma zamawiany Bilet.

6.     Użytkownik ma prawo do zamówienia nie więcej niż 10 Biletów w jednym zamówieniu.

7.     Użytkownik zamawiając Bilet ulgowy przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja w Kinie jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Sprzedawca zastrzega, że może odmówić zamiany Biletu na Bilet normalny lub zwrotu Biletu w przypadku nieokazania powyższych dokumentów.

8.     Użytkownik, który złożył zamówienie otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać:

a)     dane seansu, na który obowiązywać ma Bilet tub Bilety (kino, data)

b)    dane zamówionego Biletu lub Biletów (rodzaj, cena)

c)     informację o cenie dostawy Biletów (w przypadku wyboru opcji sms)

d)    numer transakcji

e)     termin płatności, po którego bezskutecznym upływie zamówienie zostanie anulowane

9.     Cena dostawy Biletów wskazana zostanie na podstronie Witryny podczas składania zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia – dotyczy opcji sms.

 

§ 4. PŁATNOŚCI

1.     Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2.     Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.

3.     Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów wraz z kosztem ich dostawy. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety

4.     Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 30 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

5.     Płatność dokonana po upływie 30 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.

6.     Ceny wskazane na stronach Witryny w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

§ 5. DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

1.     Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet.

a)     w formie SMS: około 5 minut od momentu dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia, na numer telefonu komórkowego Użytkownika zostanie wysłana wiadomość SMS zawierająca odnośnik (adres URL), po którego uruchomieniu na telefon komórkowy Użytkownika zostanie pobrany Bilet w postaci foto-kodu lub

b)    w formie email: około 5 minut od dokonania płatności nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia, na adres email Użytkownika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w postaci foto-kodu zapisanego w pliku w formacie PDF.

2.     Warunkiem otrzymania Biletu w formie SMS jest posiadanie telefonu komórkowego z dostępem do sieci Internet. Opłata za tę formę biletu wynosi 1 zł netto. Koszt ponosi Użytkownik.

3.     Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Użytkownikowi w formie email jest:

a)     komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF

b)    drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier

4.     Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi Kina obsługującemu bramkę biletową:

a)     telefonu komórkowego z wyświetlonym foto-kodem lub wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego foto-kod w rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm,

b)    dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji biletu ulgowego

c)     W przypadku wątpliwości co do oryginalności Biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Sprzedawcy jest upoważniony do zażądania okazania przez Użytkownika także dowodu tożsamości a w szczególności dowodu osobistego lub legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.

5.     Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania Biletu w formie SMS lub email ponosi Użytkownik zgodnie z taryfą swojego operatora. Rozmiar Biletu wynosi do 150 KB (w formie email) oraz około 15 KB (w formie SMS).

6.     W przypadku niespełnienia przez Użytkownika któregokolwiek z wymogów wskazanych w punkcie 2‑4 §5 Regulaminu Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w seansie filmowym, żądania od Sprzedawcy zamiany Biletu na inny ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.

7.     Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia seansu firnowego, którego dotyczył. Użytkownik nie ma prawa do udziału w seansie filmowym w Kinie poza terminem ważności Biletu.

8.     Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w Kinie kilku osób z tym samym BiIetem upoważnioną do udziału w seansie filmowym będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza

9.     W przypadku gdy Użytkownik opuszcza salę kinową w trakcie trwania seansu filmowego powinien okazać pracownikowi Kina Bilet w sposób wskazany w punkcie 4§5  pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę kinową i udziału w dalszej części seansu filmowego.

 

§ 6. ZWROT BILETU

1.     Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w §5 Regulaminu nie podlega wymianie lub zwrotowi chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej

2.     Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu:

a)     w przypadku, gdy foto-kod Użytkownika nie będzie możliwy do odczytania w Kinie, mimo spełniania wymagań określonych w punkcie 2 i 4 §5 Regulaminu,

b)     w przypadku odwołania seansu filmowego którego dotyczy Bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut,

c)     w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu leżących po stronie Sprzedawcy z zastrzeżeniem postanowień punktu 3  §6 Regulaminu.

d)      w przypadku okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu leżących po stronie Kupującego pod warunkiem, że zwrot nastąpi nie później niż na godzinę przed seansem.

3.     Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w przypadku opóźnienia rozpoczęcia seansu filmowego krótszego niż 30 minut.

4.     W przypadku odwołania seansu filmowego Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu

5.     Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu powinien zgłosić zwrot Biletu

a)     w kasie Kina najpóźniej na gdzinę przed seansem filmowym, którego dotyczył Bilet.

b)      w kasie Kina w dniu, w którym odbywał się odwołany seans.

c)    w formie elektronicznej, zgodnie z punktem 7 §6  Regulaminu - w terminie 7 dni od dnia odwołanego seansu filmowego, którego dotyczył Bilet lub odpowiednio w terminie 7 dni od wydania przez Sprzedawcę informacji o odwołaniu seansu

6.     W przypadku określonym w punkcie 2a i 2d §6 Regulaminu Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu wyłącznie w kasie Kina, którego dotyczył Bilet. Zwrot nastąpi po okazaniu w kasie: Biletu i dokumentu tożsamości (dowodu osobistego legitymacji studenckiej lub uczniowskiej) oraz podaniu następujących danych:

a)     numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz

b)    adres email i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.

7.     Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu rówineż w formie wiadomości email na adres kino@kultura.mielec.pl, z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy

a)     wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu”

b)     zamieścić jako załącznik wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zwrotu biletu: Formularz zwrotu biletów

c)     zamieścić jako załącznik potwierdzenie dokonania płatności oraz Bilety otrzymane w formacie PDF

8.     W przypadku określonym w punkcie 2b §6  Regulaminu, Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zwrotu Biletu wedle swojego wyboru w sposób wskazany w punkcie 6 §6  lub 7 §6  Regulaminu.

9.     W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu w kasie Kina Użytkownik otrzyma zwrot płatności na konto nie później niż 7 dni od zgłoszenia, W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Użytkownik otrzyma w kasie Kina informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu

10.   W przypadku zgłoszenia zwrotu w formie email Sprzedawca w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia

a)     zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w mailu, albo

b)    poinformuje Użytkownika o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości email wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu

 

§ 7. REZERWACJA

1.     Rezerwacja Biletu możliwa jest między innymi w zakładce „rezerwuj/kup bilet” będącej podstroną Witryny. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez wykonanie na kolejnych podstronach Witryny następujących czynności

a)     wybór seansu filmowego którego dotyczyć ma Bilet lub Bilety

b)    wybór opcji rezerwuj miejsce,

c)     wybór miejsc na sali kinowej na które obowiązywać będą Bilety,

d)    podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego),

e)     złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,

f)     dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w ikonę „rezerwuj bilety”.

2.     Dokonanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 minut od momentu zaznaczenia miejsc na sali kinowej, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury rezerwacji

3.     Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania na które z seansów filmowych z repertuaru Kina będzie możliwa rezerwacja na pośrednictwem Witryny jak również o okresie, w którym rezerwacja Biletu na dany seans filmowy będzie możliwa. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, dokonanie rezerwacji będzie możliwe nie później niż na 60 minut przed godziną rozpoczęcia seansu filmowego, którego dotyczyć ma rezerwowany Bilet.

4.     Użytkownik ma prawo do rezerwacji za pośrednictwem Witryny nie więcej niż 10 Biletów na dany seans filmowy.

5.     Użytkownik podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Witryny nie wybiera kategorii cenowej Biletu. Ewentualny wybór Biletu zniżkowego (wraz z weryfikacją dokumentu uprawniającego do zniżki) ma miejsce podczas odbioru zarezerwowanego Biletu w kasie Kina.

6.     Użytkownik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia w formie wiadomości email która zostanie wysłana na adres podany podczas dokonywania rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania rezerwacji przez Sprzedawcę. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać

a)     dane seansu na który obowiązywać ma zarezerwowany Bilet lub Bilety (data, sala)

b)    dane zarezerwowanych miejsc na sali (rząd. miejsce)

c)     numer rezerwacji.

7.     Zakup Biletu zarezerwowanego poprzez Witrynę możliwy jest wyłącznie w kasie tego Kina, w którym ma być wyświetlany seans filmowy którego dotyczy Bilet. Użytkownik może zakupić zarezerwowany Bilet w kasie Kina. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w zakupie Biletu przed klientami Kina którzy nie dokonali rezerwacji.

8.     Zakup zarezerwowanego Biletu następuje poprzez:

a)     podanie w kasie Kina otrzymanego numeru rezerwacji, a w razie jego braku imienia i nazwiska (wraz z okazaniem dokumentu ze zdjęciem) oraz adresu email i numeru telefonu komórkowego.

b)    okazanie w kasie Kina dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji Biletu ulgowego.

c)     zapłatę w kasie Kina ceny za Bilety zgodnie z cennikiem obowiązującym w Kinie.

9.     Zarezerwowany Bilet należy odebrać najpóźniej w terminie 30 minut przed rozpoczęciem seansu filmowego, którego Bilet dotyczy. Po upływie powyższego terminu rezerwacja zostaje bezpowrotnie anulowana.

10.   Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru rezerwacji osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w Kinie kilku osób podających ten sam numer rezerwacji, upoważnioną do zakupu zarezerwowanego Biletu będzie osoba, która zgłosiła się w kasje jako pierwsza.

11.   Sprzedawca nie odpowiada za niemożność zakupu zarezerwowanego Biletu z przyczyn od niego niezależnych w szczególności

a)     w przypadku chwilowej łub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym dokonanie rezerwacji przez Użytkownika,

b)    w przypadku niemożności odbioru Biletu w czasie wskazanym w punkcie 9 §7 ze względu na kolejkę przed kasą Kina.

 

§ 8. PROCEDURA REKLAMACJI

1.     Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kina, którego sprawa dotyczy. Ustala się następujący adres elektroniczny Kina: kino@kultura.mielec.pl

2.     Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.

3.     Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w punkcie 1 §8 Regulaminu. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.

4.     Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.     Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

6.     Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

 

§ 9. DANE OSOBOWE

1.     Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Samorządowe Centrum Kultury z siedzibą w Mielcu, przy al. Niepodległości 7 (39-300 Mielec). Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym rezerwacji Biletu lub przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.

2.     Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędny do zakupu lub rezerwacji Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

§ 10. POSTANOWENIA KOŃCOWE

1.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Bilety są dostarczane Użytkownikom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości SMS zagubione przez system SMS, indywidualne ustawienia telefonom komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji a także ustawień występujących u operatorów sieci komórkowych. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS.

2.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamowienia i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

3.     Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Sprzedawcy w kasach Kin oraz na stronie www.kinogalaktyka.pl. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin „Regulamin Kina” dostępny w kasach Kin oraz na stronach Witryny.

4.     Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.

5.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a)     jednostronnego decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez koniecznosci uprzedzania Uzytkowników o swoich zamiarach,

b)    czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę.

6.     Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw. Sprzedawca nie odpowiada za:

a)     jakiekolwiek ewentualne szkody które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności,

b)    jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;

c)     jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny;

7.     Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy

8.     Zakup Biletu poprzez Witrynę nie jest uwzględniany w programie PAYBACK ani w innych akcjach promocyjnych programach lojalnościowych, chyba że zaakceptowane przez Sprzedawcę zasady tych akcji i programów wyraźnie stanowią inaczej.