Szkoły
Strona Główna / Szkoły

Kino Galaktyka Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu prowadzi w roku szkolnym 2019/20 program edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. 

 

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową MEN.

 

Edukacja filmowa to projekt, który realizowany jest już ponad 10 lat. Zaczął się od spotkań w warszawskim kinie Muranów. Z czasem comiesięczne spotkania dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zawitały w około czterdziestu miastach. Cykliczne spotkania NHEF to projekcje wyjątkowych filmów, które omawiamy podczas prelekcji i prezentacji multimedialnych. Filmy omawiane są również w materiałach dydaktycznych dla nauczycieli, opartych na tematach i wątkach z filmów scenariusze lekcji.

 

Każdy film, który wchodzi do programu, opisywany jest w analizie psychologicznej, z której mogą korzystać rodzice i pedagodzy,  wskazywany jest również związek tematów poruszanych w filmach z podstawą programową. W edycji 2017/2018 dostosowano cykle filmowe do wchodzącej w życie reformy edukacji - do programu skierowanego do szkół gimnazjalnych włączono nowe klasy 7. W cyklach NHEF znajdzie się również wiele nowych tytułów. Będą to zarówno filmy, które pojawiły się w ostatnim czasie na ekranach kin, jak i tytuły, które sprowadzane są do polski specjalnie do programu NHEF.

 

Jak to działa?

 

Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany cykl (szczegółowe opisy cykli znajdują się w wysyłanym na początku września katalogu, oraz na stronie internetowej: www.nhef.pl) i od października do kwietnia raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina w swoim mieście na film. Przed każdym filmem odbywa się multimedialna prelekcja poświęcona opisanemu w folderze zagadnieniu lub spotkanie z gościem. Nauczyciele dostają interdyscyplinarne materiały dydaktyczne (informacje o filmie i reżyserze, scenariusze lekcji, karty pracy, opinie psychologów etc.) do wykorzystania zarówno podczas zajęć szkolnych jak i przy rodzinnych dyskusjach filmowych w domu.

 

Dlaczego warto?

 

Cały program NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą programową i posiada rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2012 roku projekt został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”. W 2011 roku Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej zostały włączone do rodziny projektów Filmoteki Szkolnej. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej należą do Koalicji dla edukacji filmowej powołanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

 KINOWA KARTA NAUCZYCIELA 2019/20


Jesteś nauczycielem i chciałbyś kupować bilety do Kina Galaktyka w cenie ulgowej? Nic prostszego. Zdobądź Kinową Kartę Nauczyciela na rok szkolny 2019/20. Przeczytaj poniższy regulamin i poznaj zasady działania KKN. Następnie wypełnij formularz dostępny w kasie kina i korzystaj z promocji.


REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYTKOWANIA KINOWEJ KARTY NAUCZYCIELA

 

§1

POSTANOWENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Kinowa Karta Nauczyciela” zwanej dalej Promocja jest Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu z siedzibą przy Al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Mielec pod poz. nr 1 zwanym dalej Organizator.
 2. W promocji może uczestniczyć wyłącznie nauczyciel, który spełni warunek uczestnictwa w promocji i zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu zwanym dalej Uczestnik.
 3. Udział w promocji jest dobrowolny.
 4. Czas trwania promocji obejmuje okres od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku zwanym dalej Okres Trwania Promocji.
 5. Promocja dotyczy Kina „Galaktyka” w budynku Domu Kultury SCK w Mielcu, Al. Niepodległości 7, 39-300 Mielec zwanym dalej Kino.

 

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest:

a.)     posiadanie przez czynnego zawodowo nauczyciela ważnej legitymacji służbowej określonej w art. 11a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku,

b.)    nabycie w Kinie w Okresie Trwania Promocji przez Uczestnika jednorazowo co najmniej 15 biletów szkolnych na seans repertuarowy, seans w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej oraz złożenie w Kinie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu.

 1. Organizator po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 powyżej wyda Uczestnikowi imienną kartę zwaną dalej Kinową Kartą Nauczyciela uprawniającą (po okazaniu jej przy zakupie w Kinie) do:

a.)    Nabycia raz dziennie (i jednorazowo) maksymalnie 2 biletów na filmy repertuarowe w Kinie w cenie biletów ulgowych na każdy seans 2D i 3D,

b.)    Nabycia raz dziennie (i jednorazowo) maksymalnie 2 biletów na wybrane pokazy w ramach tzw. pokazów specjalnych w Kinie (np. maraton filmowy, retransmisje spektakli, itp.) w cenie biletów ulgowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia wybranych projektów specjalnych z Promocji.

 1. Kinową Kartą Nauczyciela może posługiwać się wyłącznie osoba, dla której została wystawiona.
 2. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, a także nie uprawnia do dodatkowych zniżek.
 3. Uczestnik nie może udostępniać Kinowej Karty Nauczyciela osobom trzecim oraz korzystać z opisanych zniżek w celu odsprzedaży nabytych towarów.
 4. Kinowa Karta Nauczyciela uprawniająca do zakupu biletów w obniżonych cenach sprawdzana jest wraz z biletami przy wejściu na salę oraz przy kasie Kina w  momencie zakupu biletu po każdorazowym okazywaniu dokumentu tożsamości Uczestnika.
 5. Organizator jest uprawniony unieważnić Kartę dla Nauczyciela, tj. pozbawić uprawnień określonych w Regulaminie, w przypadku łamania przez Uczestnika zasad Promocji.
 6. W przypadku zagubienia, kradzieży lub uszkodzenia Karty dla Nauczyciela, po powiadomieniu o tym przez Uczestnika, Organizator bezpłatnie wyda duplikat Karty dla Nauczyciela. Termin ważności duplikatu Karty dla Nauczyciela będzie zgodny z  terminem ważności zagubionej, skradzionej lub zniszczonej Karty dla Nauczyciela.

 

§3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania Kinowej Karty Nauczyciela.
 3. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych przez Organizatora nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, kontakt: iodo@kultura.mielec.pl.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przedstawiania ofert marketingowych przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, realizacji Promocji.
 5. Dane wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, ofert marketingowych przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownych zgód. Dane niezbędne do realizacji Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem, przetwarzane będą do dnia 31.08.2019.
 6. Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i  zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. W zakresie, w jakim dane Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzania na podstawie zgody – Uczestnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 10. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 11. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.kinogalaktyka.pl